สำหรับนักศึกษา
* username และ password ใช้เหมือนกับ ระบบ SIS ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรณี Login ไม่สำเร็จ ติดต่อสอบถามข้อมูลผู้ใช้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้โดยตรง